دوره آموزشی هوش سازمانی اضافه شد

دوره هوش سازمانی، یک مجموعه ابزار پیشرفته برای رشد و تعالی اقتصادی سازمان ها یا کسب و کار های کوچک می باشد، شاید بتوان هوش سازمانی را در یک جمله با این عبارت توصیف کرد:
"ارتقاء عملیات و فرایندهای کلیدی کسب و کار از طریق تامین اطلاعات و دانش حیاتی کسب و کار در زمان درست، قالب درست و برای همه سطوح سازمانی"
امیدوارم با تهیه این دوره آموزشی و مطالعه مستمر آن به نتیجه مورد قبول برسید.


به سایت جدید خوش آمدید

وب سایت جدید گروه آموزشی طالب لو در آخرین ماه سال هزار و سیصد و نود و سه رسماً افتتاح شد. در این طرح جدید سعی شده که تمام قسمت های وب سایت به هر سایزی واکنش گرا بوده و خدمات تدریس، مشاوره و فروش بسته های آموزشی با پرداخت الکترونیک انجام پذیر باشد. از تمام دوستان، اساتید و دانشجویان تقاضا می شود که نظرات و پیشنهادات خود را به این گروه اعلام نمایند.


پرداخت الکترونیک

با توجه به درخواست های پی در پی دانشجویان مبنی بر اضافه کردن پرداخت الکترونیک، در سایت جدید گروه آموزشی طالب لو بزودی امکان پرداخت الکترونیکی برای خرید بسته های آموزشی فعال می شود.